Organizacje Międzynarodowe - ONZ

WOS
Matura
40
1. Podaj pełną polską nazwę ONZ.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

2. Rządy jakich krajów wystąpiły z inicjatywą utworzenia ONZ?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
ZSRR

Wielkiej Brytanii

Rosji

USA

Japonii


Odpowiadam
Nie wiem

3. Zaznacz nazwiska osób, które opracowały cel, strukturę i zasady organizacji.
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Józef Stalin

Franklin Delano Roosevelt

Leonid Breżniew

Winston Churchil

Lech Wałęsa


Odpowiadam
Nie wiem

4. Konferencja założycielska ONZ w .......... rozpoczęła się .........roku, brały w niej udział delegacje z ......... państw.
Wybierz odpowiedzi pasujące w luki.
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
25 IV 1945

San Francisco

Los Angeles

26 V 1944

105

50


Odpowiadam
Nie wiem

5. Siedzibami ONZ są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Nowy Jork, Bruksela, Wiedeń

Nowy Jork, Warszawa, Wiedeń

Nowy Jork, Genewa, Wiedeń

Kraków, Paryż, Bruksela


Odpowiadam
Nie wiem

6. Ile krajów należy obecnie do ONZ?
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

7. Do głównych celów ONZ należą:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
zaludnienie terenów o skrajnych warunkach atmosferycznych

zapewnienie państwom Północy przewagi na rynku międzynarodowym

ochrona praw i godności człowieka

dążenie do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa światowego

tłumienie wojen i i nnych naruszeń pokoju

rozwijanie współpracy międzynarodowej, współdecydowania narodów w imię wspólnych celów

popieranie rozwoju społeczno-gospodarczego wszystkich państw i narodów


Odpowiadam
Nie wiem

8. Zasady działania ONZ:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Dążenie do zjednoczenia w ramach ONZ całego globu, z wyjątkiem państw Azji Centralnej

Wpływanie na państwa, które nie są członkami ONZ, aby postępowały zgodnie z jej zasadami w stopniu niezbędnym do utrzymania pokoju

Okazywanie wszelkiej pomocy ONZ w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą ONZ, jako środka zapobiegawczego lub przymusu

Powstrzymywanie się od groźby użycia siły lub użycia jej w sposób niezgodny z celami ONZ

Wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań zgodnie z Kartą ONZ

Suwerenna równość wszystkich członków

Rozstrzyganie sporów drogą pokojową

Rozstrzyganie sporów drogą zbrojną

Nieingerowanie ONZ w sprawy wewnętrzne państw

Sterowanie polityką zagraniczną państw członkowskich


Odpowiadam
Nie wiem

9. Jak dzielą się państwa członkowskie ONZ?
Wybierz jedną odpowiedź
pierwotne i ci, którzy przystąpili później
decydujące i podporządkowane
nie wiem

10. Nowych członków przyjmuje Zgromadzenie Ogólne na wniosek...
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

11. Nowych członków przyjmuje się w drodze...
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

12. Czy istnieje możliwość zawieszenia bądź usunięcia członka organizacji?
Wybierz jedną odpowiedź
tak, jeśli ONZ uzna dane państwo za nieprzydatne w wypełnianiu celów organizacji
tak, jeśli dane państwo systematycznie łamie zapisy Karty Narodów Zjednoczonych
nie, nie ma takiej możliwości
nie wiem

13. Czy Karta Narodów Zjednoczonych przewiduje możliwość wystąpienia z organizacji?
Wybierz jedną odpowiedź
Tak, ale za zgodą Zgromadzenia Ogólnego.
Nie, ale każde państwo jest suwerenne i może podjąć taką decyzję.
nie wiem

14. Jak nazywała się organizacja, której miejsce zajęło ONZ?
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

15. Organ plenarny złożony z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, zbierający się raz do roku na sesję zwyczajną; w razie potrzeby może być zwołany na sesję nadzwyczajną. Jest to...
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

16. Organ odpowiedzialny za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, składa się z 5 członków stałych i 10 niestałych. Jest to...
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

17. Członkami stałymi Rady Bezpieczeństwa są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Portugalia

Hiszpania

Francja

Rosja

Stany Zjednoczone

Wielka Brytania

Chiny

Niemcy


Odpowiadam
Nie wiem

18. Organ, którego głównym zadaniem jest rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych oraz powoływanie, nadzorowanie i realizowanie programów społecznych i gospodarczych ONZ. Jest to...
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

19. W skład Rady Bezpieczeństwa wchodzą przedstawiciele ...... państw wybieranych przez ........ na .......-letnią kadencję.
Wybierz jedną odpowiedź
25, Zgromadzenie Ogólne, 4
54, Zgromadzenie Ogólne, 3
25, Radę Bezpieczeństwa, 4
54, Radę Bezpieczeństwa, 4
nie wiem

20. Składa się z 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa. Obecnie jej działalność jest zawieszona. Jest to...
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

21. Najważniejszy organ prawny ONZ, z siedzibą w Hadze, składa się z 15 sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa na 9-letnią kadencję. Jest to...
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

22. Organ pełniący funkcję służebną wobec pozostałych, organizuje ich pracę i wykonuje uchwały. Jest to...
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

23. Osoba przedstawiona na zdjęciu to...
(Podaj nazwisko i funkcję, oddzielone przecinkiem)
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

24. Ile lat trwa kadencja Sekretarza Generalnego ONZ i kto go wybiera?
Odpowiedzi oddziel przecinkiem.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

25. Podaj polskie rozwinięcie skrótu ILO.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

26. Podaj polskie rozwinięcie skrótu FAO.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

27. Podaj polskie rozwinięcie skrótu IFAD.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

28. Podaj polskie rozwinięcie skrótu WHO.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

29. Podaj polskie rozwinięcie skrótu UNESCO.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

30. Podaj polskie rozwinięcie skrótu ITU.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

31. Podaj polskie rozwinięcie skrótu UPU.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

32. Podaj polskie rozwinięcie skrótu WIPO.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

33. Podaj polskie rozwinięcie skrótu WMO.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

34. Podaj polskie rozwinięcie skrótu IMO.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

35. Podaj polskie rozwinięcie skrótu UNIDO.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

36. Podaj polskie rozwinięcie skrótu ICAO.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

37. Podaj polskie rozwinięcie skrótu IMF.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

38. Podaj polskie rozwinięcie skrótu IBRD.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

39. Podaj polskie rozwinięcie skrótu IFC.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

40. Podaj polskie rozwinięcie skrótu IDA.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Organizacje Międzynarodowe - ONZ i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

Obywatel
Bardzo dobry test, idealny do powtórki.
25 miesięcy temu