Organizacje Międzynarodowe - ONZ

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka Organizacje Międzynarodowe - ONZTest Organizacje Międzynarodowe - ONZJak dzielą się państwa członkowskie ONZ?
Nowych członków przyjmuje Zgromadzenie Ogólne na wniosek...
Podaj pełną polską nazwę ONZ.
Rządy jakich krajów wystąpiły z inicjatywą utworzenia ONZ?
Zaznacz nazwiska osób, które opracowały cel, strukturę i zasady organizacji.
Test Organizacje Międzynarodowe - ONZKonferencja założycielska ONZ w .......... rozpoczęła się .........roku, brały w niej udział delegacje z ......... państw.
Wybierz odpowiedzi pasujące w luki.
Siedzibami ONZ są:
Test Organizacje Międzynarodowe - ONZIle krajów należy obecnie do ONZ?
Do głównych celów ONZ należą:
Zasady działania ONZ:
Nowych członków przyjmuje się w drodze...
Czy istnieje możliwość zawieszenia bądź usunięcia członka organizacji?
Czy Karta Narodów Zjednoczonych przewiduje możliwość wystąpienia z organizacji?
Jak nazywała się organizacja, której miejsce zajęło ONZ?
Organ plenarny złożony z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, zbierający się raz do roku na sesję zwyczajną; w razie potrzeby może być zwołany na sesję nadzwyczajną. Jest to...
Organ odpowiedzialny za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, składa się z 5 członków stałych i 10 niestałych. Jest to...
Członkami stałymi Rady Bezpieczeństwa są:
Organ, którego głównym zadaniem jest rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych oraz powoływanie, nadzorowanie i realizowanie programów społecznych i gospodarczych ONZ. Jest to...
W skład Rady Bezpieczeństwa wchodzą przedstawiciele ...... państw wybieranych przez ........ na .......-letnią kadencję.
Składa się z 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa. Obecnie jej działalność jest zawieszona. Jest to...
Najważniejszy organ prawny ONZ, z siedzibą w Hadze, składa się z 15 sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa na 9-letnią kadencję. Jest to...
Test Organizacje Międzynarodowe - ONZOrgan pełniący funkcję służebną wobec pozostałych, organizuje ich pracę i wykonuje uchwały. Jest to...
Nauka Organizacje Międzynarodowe - ONZOsoba przedstawiona na zdjęciu to...
(Podaj nazwisko i funkcję, oddzielone przecinkiem)
Ile lat trwa kadencja Sekretarza Generalnego ONZ i kto go wybiera?
Odpowiedzi oddziel przecinkiem.
Podaj polskie rozwinięcie skrótu ILO.
Podaj polskie rozwinięcie skrótu FAO.
Podaj polskie rozwinięcie skrótu IFAD.
Podaj polskie rozwinięcie skrótu WHO.
Podaj polskie rozwinięcie skrótu UNESCO.
Podaj polskie rozwinięcie skrótu ITU.
Podaj polskie rozwinięcie skrótu UPU.
Podaj polskie rozwinięcie skrótu WIPO.
Test Organizacje Międzynarodowe - ONZPodaj polskie rozwinięcie skrótu WMO.
Podaj polskie rozwinięcie skrótu IMO.
Podaj polskie rozwinięcie skrótu UNIDO.
Podaj polskie rozwinięcie skrótu ICAO.
Test Organizacje Międzynarodowe - ONZPodaj polskie rozwinięcie skrótu IMF.
Podaj polskie rozwinięcie skrótu IBRD.
Podaj polskie rozwinięcie skrótu IFC.
Podaj polskie rozwinięcie skrótu IDA.